Att fylla talang-pipelinen

Ova Schulze berättar om hur cut-e hjälpte Ericsson med en globalt standardiserad assessment-strategi för att säkerställa att rätt personer är på rätt plats vid rätt tidpunkt.

"Vi ville ha en assessment-lösning som kunde skötas centralt för alla olika arbetsroller och funktionsområden."

Vikten av att växa och samtidigt behålla nyckelmedarbetare

Att upptäcka och anställa talanger är en sak. Att växa och samtidigt behålla medarbetarna är nästa utmaning. Satsningar på minskad personalomsättning bidrar både till en god avkastning och stabilitet i verksamheten.

Vi arbetar tillsammans med er för att hitta och förstå vad som är framtidens kritiska färdigheter och kompetenser i er organisation. Vi hjälper till att underbygga talangstrategin med prediktiv analys och psykometriska tester.

Kundernas ord

"Tillsammans med cut-e har vi utvecklat innovativa online-lösningar för att göra vår rekryteringsprocess mer effektiv."

Günther Hohlweg, Siemens

Karriärutveckling för unga

cut-e skapade för Deutsche Bahns räkning en karriär-navigator som analyserar preferenser, attityder och intressen hos unga medarbetare och visar dem potentiella karriärvägar inom företaget.

"Vi ville ta fram ett verktyg som kunde hjälpa oss öka transparensen gentemot de anställda och därmed behålla talang inom företaget."

Referenser för projekt inom utveckling och retention

Predict engagement to improve retention

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.”

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Prediktiv analys för utveckling

Vi arbetar med er för att hitta viktiga beteenden, framtidssäkra era kompetensmodeller och för att analysera olika utvecklingsmöjligheter på individ-, team-, avdelnings- eller organisationsnivå.

Utvecklingsrapporter tas fram utifrån validerade kompetensmodeller och nyckeltal i era verksamheter. Rapporterna kan anpassas för att användas direkt av läsaren/kandidaten eller för att vara en del i ett utvecklingsprogram.

Rapporter blir tillgängliga direkt efter avslutad testning och rapporterna är designade för att spegla er kompetensmodell och företagsspecifika språk. Rapporter kan genereras i ett annat språk än det som kandidaten valde för att genomföra testerna vilket möjliggör internationella aktiviteter.

Ökad lönsamhet hos Transcom

Ökad vinst hos Transcom genom att fokusera på personalomsättning i urvalet av kundtjänstmedarbetare. Transcom är ett globalt företag som tillhandahåller kundtjänst, försäljning, teknisk support och kreditsupport till organisationer genom sitt nätverk av kontaktcenter och hemagenter (medarbetare som arbetar hemifrån). En analys visade att den bästa prediktorn för prestation är anställningstid. Utifrån analysen tog cut-e och Transcom fram en personlighet- och begåvningsprofil som förutsäger "intention to quit".

Genom att anställa de 10% som får högst poäng på testerna ökar sannolikheten med 130% att kandidaten också får bättre poäng på "Intention to quit" än genomsnittet. Genom att anställa de 50% högsta resultaten ökar sannolikheten med 50% jämfört med genomsnittet. Resultat för Transcom: Minskad personalomsättning

White Paper: Predicting who will be a successful expatriate

Sending employeed to live and work abroad involves a significant expense, so organisations have to look beyond the technical skills of candidates and ensure that they are choosing the right people for the right reasons.

Read this report to get a close look at previous research and a recent study, as well as a best practice model for predicting success as an expatriate.

Burger King halverar sin personalomsättning

"Retention rate" fördubblades i Burger Kings ledarutvecklingsprogram när de började använda cut-es personlighet- och begåvningstest för att bl.a. säkerställa en bra matchning mot företagskulturen

 • Utmaningen: välja ledare som kan ta modiga beslut i framtiden
 • Lösningen: en noggrant anpassad assessment som fokuserar på logiska färdigheter och kulturell anpassning
 • Resultatet: minskad personalomsättning och snabbare befordran - till följd av rätt beslut i rekryteringen

360° feedback ger fokus för utveckling

360° feedback ger information om de viktigaste områdena för utveckling. Detta genom att samla in information från kollegor, kunder och chefer. Detta kombineras med en självskattning. Vårt webbaserade 360-gradersverktyg kan helt anpassas till ert företags förutsättningar och era nyckelkompetenser. Allt för att ni ska vara säkra på att ni mäter i enlighet med era behov.

Men vi erbjuder mer än 360-gradersverktyg i utvecklingsprocesser. Våra personlighetsformulär kan leverera utvecklingsrapporter - återigen för att belysa viktiga områden för kompetensutveckling.

Använd gamification för att främja lärande och utveckling

Användning av gamification och olika digitala verktyg i ert utvecklingsarbete kan få positiva följder i form av bl.a. ökat engagemang bland deltagarna. Gamification kan leda till att e-learning och online-program i större utsträckning accepteras av anställda. Gamification utnyttjar fundamentala psykologiska belöningsmekanismer - att plocka poäng, klättra i svårighetsgrad och andra inslag som inspireras från spelvärlden som bidrar till ökat engagemang!

Ett exempel på gamification vid utvecklingsarbete är att belöna deltagarna med poäng när de framgångsrikt genomfört en övning eller klarat en uppgift. Vid ett visst antal poäng kan det sedan ges möjligheten att låsa upp andra delar av programmet. Att lägga in inslag av inbördes tävlan emellan deltagare är också ett vanligt inslag som höjer engagemanget.

Ökad effektivitet bland ledningsgrupper

effect ger en ledningsgrupp insikt i sina egna styrkor och utvecklingsområden samt ger konkreta förslag kring hur gruppen kan öka sin effektivitet.

Forskningen de sista 40 åren på ledningsgruppers effektivitet i Norge och Danmark har undersökt följande frågor:

 • Vilka sorts resultat skapas av effektiva ledningsgrupper?
 • Vilka faktorer bidrar till kvaliteten i ledningsgruppens arbete?
 • Vilka frågor måste vi ställa för att mäta resultatet av ledningsgruppens arbete och vilka faktorer är inblandade?

effect är resultatet av ett samarbete mellan cut-e och Hening Bang. Det är ett webbaserat verktyg som kan kartlägga och hjälpa till i utvecklingen av ledningsgruppers effektivitet. Verktyget är baserat på forskning om ledningsgrupper och mäter 27 faktorer som är viktiga för resultatet av en ledningsgrupps arbete.

Rapporten från effect visar ledningsgruppens fem största styrkor samt fem områden som kan förbättras. Styrkorna och utvecklingsområdena är de områden som har de högsta respektive lägsta skattningarna från medlemmarna i ledningsgruppen.

Hur kan vi få vår personal att ta ansvar för sin egen utveckling och på detta sätt få organisationen att växa?

cut-e hjälper er att hjälpa era anställda genom system för personlig kartläggning av kompetenser. 

 • Ansvaret för den egna yrkesmässiga och personliga utvecklingen ligger allt mer där den från början hör hemma: hos individen själv. HR-avdelningens uppgift är att stödja de anställda och cheferna i deras egen utveckling.
 • För att kunna utvecklas behöver anställda och chefer god insikt i sina styrkor och utvecklingsområden, sina värderingar och ambitioner.
  cut-e erbjuder innovativa metoder för internetbaserade bedömningar som stöder medarbetarnas strävan att utveckla de rätta kompetenserna för verksamheten.

Commerzbank gör personalen ansvarig för sin egen tillväxt

En nyligen utförd undersökning på Commerzbank visade att de anställda idag ställer högre krav på större autonomi och egenbestämmande. De ställer även krav på en företagskultur där de anställda gest mer ansvar och autonomi att skapa egna effektiva arbetssätt och processer.

Det innovativa och framåtblickande HR-teamet ville anta denna utmaning genom att skapa en kultur präglad av feedback och prestation. En del i detta arbete var att förse chefer med ett instrument för regelbunden utvärdering av de anställdas potential och som även gav möjlighet till karriärsplanering. Processen var tvungen att säkerställa att de anställda fick feedback på sina prestationer och sin potential på en regelbunden basis. Ömsesidighet mellan den anställda och chefen kring individuellt utformade utvecklingsplaner och karriärssteg var en viktig bit i arbetet. För att se resultatet av projektet, ladda ner caset nedan.

 • Utmaningen: att möta utvecklingsbehov med en pålitlig process
 • Lösningen: att utforma och implementera en process som integrerar onlinebaserade verktyg som en plattform för feedback och karriärsplanering
 • Resultatet: förbättrade prestationer och nöjdare personal

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev