Prediktiva analyser ger praktiska insikter!

Det är dags att ta era analyser till nästa nivå. Att analysera data från HR-processer är inget nytt. Oavsett om du redan använder arbetpsykologiska test eller inte, har du förmodligen tillgång till någon form av data - exempelvis data om prestation, kundnöjdhet, säljsiffror eller individuella mål för varje medarbetare.

Genom att lägga till resultat från arbetspsykologiska test till den befintliga data som finns i din organisation blir det möjligt att förutsäga framtida arbetsframgång, och därmed även möjligt att förbättra er rekryteringsprocess och talangutveckling!

Video

Hur en utveckling av prediktiva analysen kan bidra till bättre talent management

Video

Hur Dell ökade försäljning och vinst, och samtidigt minskade personalomsättningen och riskbeteenden med hjälp av arbetspsykologiska test och key performance indicators

 

How to make data-driven talent decisions

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance. 

This white paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

Related documents

Optimering av rekryterings-pipelinen

Jason Kemp berättar om hur cut-e:s tester gjorde det möjligt för Outcome Health att på ett träffsäkert och effektivt sätt hitta rätt personer till företaget. Resultaten från en benchmark-studie visar hur effektiva cut-e:s tester är i att stödja deras rekryteringsprocess.

"Vi såg att i mer än 89 % av fallen träffade verktygen rätt och den mest lämpliga personen fick jobbet"

Assessmentdata + prediktiva analyser = Return on Investment

Vi älskar psykometri. Och vi tycker att det är oerhört spännande med den kunskap och de insikter som kan hämtas genom psykometriska analyser. Genom att ställa de rätta frågorna kopplade till er verksamhet och sedan analysera den data som tagits fram kan vi dra slutsatser och få insikter om hur människor, team, avdelningar, kontor och företag kan utvecklas. Resultatet ger  kunskap om hur ni kan förbättra er talangstrategi och hur ni gör den mer effektfull när ni rekryterar med en kravprofil som faktiskt gör skillnad, hur ni gör när ni utvecklar det som är absolut viktigast att utveckla, eller hur ni gör för att lyckas behålla era bästa medarbetare. Framgång på dessa områden skapar reella och mätbara värden.

Användning av prediktiv analys för att utveckla er talangstrategi

Vi hjälper våra kunder att basera anställningsbeslut på potential och lägga grunden för framgångsrik utveckling. Prediktiva analyser handlar om att förutse framtiden. Det makroperspektiv som cut-e har i sina prediktiva analyser består av:

  • Nuvarande situation: En analys av befintlig personal för att förstå vad som predicerar arbetsprestation i olika typer av tjänster. Resultatet blir en framgångsprofil: en validerad modell som går att koppla direkt till era nyckeltal.
  • Befintlig talang: målinriktade utvecklingsinsatser utifrån framgångsprofilen. 
  • Ny talang: bedömningar görs utifrån framgångsprofilen.

Resultat från analysen innebär en validerad rekryteringsmodell, en validerad utvecklingsmodell och en organisationsanalys.

Best practice: Hur görs en valideringsstudie?

Att bedriva assessment i en organisation kräver resurser, och då blir frågan - använder ni er av assessment på rätt sätt? Kan ni se samband mellan resultaten från assessment och olika KPI:er eller framgångsfaktorer i de olika rollerna? Bidrar den data ni får ut till att kunna ta bättre beslut? Och kan ni påvisa vilka direkta vinster era assessments ger i förhållande till de resurser de kräver? Att göra en valideringsstudie kan hjälpa er att besvara dessa frågor.

Prediktiva analyser: 4 steg för att få ut maximalt av data från psykometriska tester

Våra prediktiva analyser görs vanligen i fyra steg. En självklarhet är att vi alltid arbetar i nära samarbete med varje kund för att kunna definiera och förstå exakt vad som efterfrågas. Nedan visas ett exempel på hur ett typiskt projekt kan se ut:

  • Steg 1: Vi definierar en eller flera pilotgrupper och definierar olika kriterier som kandidaterna kan jämföras mot, t.ex. prestationsdata eller chefsskattningar. Vi på cut-e har en lång erfarenhet av att hitta den mest lämpliga pilotgruppen för analysen. För att kunna genomföra analysen behövs både data från arbetspsykologiska tester och från prestationsdata. Det kan finnas stora variationer bland de nyckeltal som används, dvs. den prestationsdata som är kopplad till varje medarbetare. De kan  handla om antal slutförda projekt, tid på arbetsplatsen, försäljningsprofil, kundnöjdhet, vinstmarginaler, produktivitet, eller andra mått som är viktiga i just er verksamhet.
  • Steg 2: Datainsamling. Vi på cut-e sköter logistik och administration runt de arbetspsykologiska testerna. Vi tar hand om kommunikationen med befintlig personal eller med kandidaterna, och vi ser alltid till att upprätta en detaljerad och konkret projektplan. Testerna är mobilt anpassade och intervjuer kan hållas över telefon eller skype - vi är alltid medvetna om att vara tids- och kostnadseffektiva.
  • Steg 3: Dataanalys och design. Våra psykologer och psykometriker analyserar samband mellan prestationsdata/kriterierna och assessmentdata. Det kan till exempel handla om samband mellan försäljning och personlighet, eller mellan begåvning och kundnöjdhet.  Vi analyserar sedan hur resultaten kan komma att användas i er organisation och hur de kan implementeras för att maximera nyttan för just er.
  • Steg 4: Avrapportering. Vi rapporterar resultaten på ett pedagogiskt och förståeligt sätt. Som ett tillägg kan vi även erbjuda skräddarsydda rapporter för rekrytering, utveckling eller skräddarsydda organisationskartor. Organisationskartorna ger en bild av hur er organisation, eller en specifik avdelning inom organisationen, förhåller sig till olika kompetenser på en specifik eller generell nivå. Analysen  kan med fördel användas vid presentationer för ledningen inom organisationen.

Prediktiva analyser bidrar till att organisationer fattar bättre rekryteringsbeslut

Med hjälp av en internationell undersökning, Assessment Barometern, kartlägger cut-e trender inom assessment. 2016 års undersökning visar att det blir vanligare och vanligare att HR- avdelningar integrerar assessment-processer med sitt HR-system för att möjliggöra olika typer av analyser och för att kunna påvisa samband mellan HR-insatser och olika former av prestationer ute i organisationen.

Undersökningen visar att 45% av de organisationer som använder sig av assessment har börjat arbeta med  statistik för att göra sofistikerade analyser av data från rekryteringsprocesserna. Ett exempel är  organisationer som systematiskt kopplar rekryterings- och urvalsdata till faktiska prestationer i arbetet och till framtida utmaningar i verksamheten. "Idag är analyserna inom assessment-området mer lättillgängliga och tolkningsbara" säger Dr. Achim Preuss, grundare av cut-e. "HR-avdelningar använder sig i ökande grad av prediktiva analyser för att generera insikter kring rekrytering, successionsplanering och retention."

Använder sig din organisation av prediktiva analyser? Tar ni tillvara på befintlig data? Kontakta cut-e för komma igång.

Få ut mer av din assessment-data - hur man skapar en framgångsprofil

Oavsett om du redan har tillgång till assessment-data från långt bakåt i tiden, eller om du befinner dig i en uppstartsfas, kommer kunskap om vad som driver framgång att stärka er talangstrategi. En framgångsprofil fungerar som en vägvisare i arbetet för att både attrahera kandidater och göra ett urval i rekryteringen, och den pekar på områden där utvecklingsinsatser kan behövas. Framgångsprofilen klargör för organisationen vad som krävs för att lyckas och fungerar som ett ramverk för talangarbetet. Det största värdet av att analysera er talangdata är att identifiera de faktorer som gör just er framgångsrika: Er framgångsprofil.

Fyra viktiga områden vid skapandet av en framgångsprofil

Benchmarking: Vi arbetar tillsammans med er för att förstå vad framgång innebär för just er. Vi hjälper er att identifiera vilka som är högpresterare och vad det är som gör att de presterar. Vi ger er de verktyg ni behöver för att göra era analyser självständigt i ett senare skede. Oavsett om det är personlighet, begåvning/logisk förmågor och färdigheter eller specifika motivationsfaktorer som driver prestation i er organisation, hjälper våra statistiska och psykometriska experter er att analysera materialet, och presentera resultaten på ett pedagogiskt och relevant sätt.

Analyser av arbetsprestation: Våra arbetspsykologiska test predicerar relevanta  beteenden och förmågor. Dessa kan kopplas till de kompetenser som är viktiga för er och hjälper er att förutsäga arbetsframgång på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt.

Organisationsanalyser: Vi utvärderar era nuvarande processer, strategier och ramverk. Det som fungerar bygger vi vidare på, det som inte fungerar analyseras och omformas i samarbete med er.

Kravprofilsanalyser: Att veta vad som är viktigt i varje roll är nyckeln till framgång vid all form av rekryterings- och urvalsarbete. På cut-e har vi lång erfarenhet av att intervjua befintlig personal och andra personer som har god insikt i vad rollen innebär. Vår kompetens i intervjuteknik, våra samtalsfärdigheter och psykologiska kompetens gör att vi kan extrahera det som är viktigt och översätta det till tydliga, väldefinierade och mätbara beteenden.

HR - frigör data! Genom att predicera affärsnytta blir arbetet relevant för den högsta ledningen

I den här artikeln tar vi en närmare titt på hur HR kan addera affärsnytta genom prediktiva analyser. Du får konkreta och praktiska tips på hur du gör för att ta det första steget. 2016 års undersökning, Assessment Barometern, visade att mindre än hälften av alla organisationer ägnar sig åt att analysera större dataset - och av dessa var det bara hälften av HR-personalen som kände till vilken budget de hade för den typen av projekt. Genom att dra nytta av data, analysera och presentera den i organisationen, blir HR en relevant business partner och får ett större genomslag.

Big Data och talent analyrics inom HR

Big Data och talent analytics inom HR: Hänger ni med i utvecklingen? Big Data har varit ett hett dikussionsämne på sistone. Det debatteras friskt i ämnet på olika diskussionsforum och många är övertygade att Big Data kommer förändra sättet vi jobbar på i framtiden. Men frågan är - hur? I den här artikeln tittar vi närmare på vad Big Data egentligen är, hur HR använder sig av Big Data, och vad som potentiellt kan bli nästa steg.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev