cut-e hjälper er att hitta rätt personer, minska tiden det tar att anställa och spara in på kostnader

Rekryterare ställs inför många utmanande scenarion. Du behöver en partner som kan arbeta tillsammans med dig för att hjälpa dig att lösa de problem som kan uppstå vid urvalsprocesser. 

Ni kanske har ett stort antal sökande, eller bara svårt att differentiera mellan dem pga. liknande kvalifikationer och erfarenhet. Eller kanske tävlar ni mot andra om just några få talanger? Eller har ni svårt att standardisera er process mellan era olika kontor och avdelningar? Eller tar det kanske helt enkelt bara tar för lång tid från ansökan till start-datum?

Kunder som använder cut-e som en del i rekryteringen

Vår erfarenhet av rekryteringsprocesser

Vi på cut-e har erfarenhet av att implementera testlösningar för hundratals lokala och globala bolag utifrån varje enskilt bolags speciella behov. Våra skräddarsydda tester, exempelvis Situational Judgement Questionnare, gör det möjligt att identifiera de kandidater som mest sannolikt kommer att bete sig på ett sätt som går i linje med hur just e rorganisationen definierar vad som är önskvärda beteenden och värderingar. Våra kompetensbaserade verktyg gör det dessutom möjligt att matcha kandidaternas kompetenser och färdigheter med de kompetenser och färdigheter som din organisation letar efter.

Men - vi inte bara utvecklar och implementerar testen, vi arbetar även med er för att följa upp och analysera resultaten över tid. Det här gör det möjligt att finjustera er rekryteringsprocess med en vetenskaplig förankring.

Produkter som används vid rekrytering

Våra produkter har en stor bredd och täcker in allt från personlighet, begåvning och färdigheter, innovation, kreativitet, integritet, motivation och värderingar - och det finns verktyg för alla typer av nivåer och komplexitet i rollen, för såväl nyutexaminerade som för roller på exekutiv nivå, inom såväl industri- som tjänstesektor. Men var ska man börja? Vår Product Finder kan ge några förslag kring verktyg som kan vara relevanta, och våra konsulttjänster kan hjälpa er att utforma det bästa arbetssättet för er verksamhet baserat på era specifika krav. Våra "pre application tests" används alltmer av dem som vill inleda kontakten med potentiella kandidater redan innan de söker. Efter att ansökningarna kommit in hjälper vi er att de mest lämpliga kandidaterna (perfekt när ni har en stor volym sökande) så att ni kan fokusera på de kandidater som med störst sannolikhet kommer bli framgångsrika. Vi arbetar också tillsammans med er för att lägga upp de olika faserna i rekryteringen såväl som de relevanta sätten att kommunicera med kandidater och andra berörda parter i dessa stadier. Många av våra test finns nu tillgängliga för mobila enheter.

White Paper: Wired for Engagement

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.”

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Talent 2021: What is shaping talent trends

Read this e-book to discover how our approach to talent will change in the coming years and learn that:

 

 • The ‘millennial’ generation is changing how we view leadership and what is needed.
 • The move to a more continuous approach to listening to our employees means adapting how we measure employee engagement.
 • Assessments via smartphones is an increasing trend–  as is doing more with the data generated at all assessment touchpoints.
 • There will be a change in sales competencies that businesses need.
 • How HR will transform its service model – and what the changes in HR technology will mean for organisations.

Prediktiva analyser vid urval

Vi arbetar tillsammans med er för att förstå och definiera vad som är viktigt i rollen och i er organisation - både nu och i framtiden. För att förstå den data som vi får genom våra tester genomför vi sedan statistiska analyser för att ni ska kunna använda våra tester på ett optimerat sätt i framtida rekryteringar. Genom dessa analyser får vi fram vad som förutsäger lyckad arbetsprestation hos er såväl idag som imorgon, och även vad det är som förutsäger mindre lyckade arbetsprestationer.

Rapporterna till testerna har följande egenskaper:

 • De ger information om en kandidats matchning mot uppsatt kravprofil och mot organisationens värderingar
 • De ger information om en kandidats matchning mot uppsatt kravprofil och mot organisationens värderingar
 • Inkluderar fullständiga intervjuguider
 • Finns tillgängliga i samma sekund som testningen är slutförd
 • Speglar er kompetensmodell och ert företagsspråk, och finns tillgängliga på över 40 språk (som inte behöver vara samma som det kandidaten utförde testerna på)

Forskning är kärnan i produktutvecklingen

För att vara användbara måste psykometriska test ha hög kvalitet och ständigt utvecklas och förbättras. Våra forskningsteam arbetar med kontinuerlig produktförbättring, och även med utveckling av nya test som bryter ny mark inom psykologisk testning. Vi var tidigt ute med att utveckla specialanpassade tester för mobila enheter och även först med att utveckla ett praktiskt kreativitetstest med uppvisad validitet. Våra forskningsteam arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla nya normgrupper och valideringsstudier och bedriver specifika forskningsprojekt som är direkt relevanta för rekrytering. Några exempel på kunskap som vi kunnat få fram tack vare våra forskningsinstaser är: hur man minimerar fusk, hur mobila enheter används och vad kandidater förväntar sig av en testupplevelse. 

cut-e Online Video Interviewing

cut-es onlinebaserade videointervjuer är en innovativ webbaserad HR-lösning som är enkel att använda och ger organisationer en bild av kandidatens färdigheter och kompetenser på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Genom verktyget kan kandidaten på egen hand genomföra en strukturerad kompetensbaserad videointervju. cut-es onlinebaserade videointervjuer tillåter bedömare att poängsätta och screena kandidater på ett tidseffektivt sätt, vilket kan reducera screeningkostnaderna dramatiskt.

Att använda av cut-e Online Video Interviewing för med sig ett antal betydelsefulla fördelar:

 • Reducerar intervjutiden med 70 % jämfört med andra metoder
 • Möjliggör hög grad av objektivitet eftersom flera olika rekryterare kan bedöma samma kandidat 
 • Förenklar schemaläggningen av intervjuer 
 • Reducerar kostnaderna för kandidaterna som deltar i rekryteringsprocessen

Rekrytering för olika målgrupper

Företag vill att deras testning ska spegla de kandidater som utgör deras målgrupp. Detta kan vara genom sektor, arbetsnivå eller -uppgift, eller funktion. Våra test-verktyg fungerar i alla sektorer, alla industrier och på alla arbetsnivåer - men vi har också mer specifika mått för, och expertis inom vissa speciella områden. Vi har utvecklat skräddarsydda verktyg för flygsektorn och detaljhandeln och har instrument som passar för nyutexaminerade, lärlingar, trainees, säljare, chaufförer och maskinoperatörer

Professionellt utformade assessment- och utvecklingscenters

Utvecklingen av ett assessment center är mer komplicerad och tidskrävande än man ofta tror. På grund av bristande erfarenhet och kunskaper görs det ofta fel både vid den grundläggande konstruktionen och vid de detaljerade definitionerna. Experterna hos cut-e har lång erfarenhet av att bygga upp assessment- och utvecklingscenters.

Utgående från identifiering av kompetenserna och diagnosens syften utarbetar vi tillförlitliga och pragmatiska lösningar. Vi levererar nyckelfärdiga assessment- och utvecklingscenter, från idé till övnings- och utbildningsmaterial och utbildning.

White Paper: Make better talent decisions through intelligent data

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance. 

 

This paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Om man vill förstå vad kompensbaserad rekrytering är kan det vara på sin plats att först reda ut vad kompetens, i detta sammanhang, är. Kompetens syftar på flera personliga egenskaper som är relaterade till arbetsprestation inom ett visst område. Kompetens består av personlighet, beteende, förmåga, begåvning, kunskap, erfarenhet samt intresse och motivation. 

Det låter uppenbart att en rekrytering skulle baseras på dessa faktorer samtidigt som företag ofta misslyckas med att hitta rätt kandidat. Eller ännu värre: de tror att de hittar rätt kandidat bara för att senare upptäcka att det i själva verket var en olämplig kandidat. Hur kan då kompetensbaserad rekrytering göra någon skillnad? 

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att förstå vad som krävs för den aktuella tjänsten. Det handlar om att skapa en rekryteringsprocess som definierar just de kompetenser som krävs för framgång i det aktuella arbetet. Med passande personlighet, begåvning, kunskap och värderingar. Vad krävs i termer av personlighet (föredrar att göra), motivation (vill göra), kognitiva förutsättningar (kan göra) för arbetet. Kompetensbaserad rekrytering definierar en process där detta används som grund i rekryteringen. 

Av dessa tre är personlighet ofta underskattat när framtida arbetsframgång ska bedömas. Som Jack Welsh, tidigare VD på General Electrics uttryckte det: "alldeles för ofta anställer vi på basis av färdighet och avskedar för personlighet. Jag kan lära ut färdigheter; jag vill ha rätt attityd".

Kompetensbaserad rekrytering är vetenskapligt, effektivt och ekonomiskt. Psykologkonsulterna på cut-e kan hjälpa er med att optimera rekryteringsprocessen. Det system för kompetensbaserad rekrytering cut-e tillhandahåller innehåller test och frågeformulär som har prövats, testats och bevisats ha den information för att göra bättre beslut vid rekrytering. 

Strategiska kompetensmodeller

Bra kompetensmodeller är smidiga, träffsäkra och praktiska. De flesta kompetensmodeller som  företagen i dag använder är otympliga, onyanserade och i värsta fall oanvändbara. I stället för att härleda kompetenser med hjälp av empiriska data om ett företags strategiska mål baseras kompetensmodellerna i praktiken på material som man samlar in från olika grupper i organisationen. Risken blir då att modellen inte återspeglar de strategiska målen utan blir ett slags sammanjämkning av en rad mer eller mindre disparata synpunkter från många håll.

cut-e hjälper er att fokusera det som är viktigt. Oavsett om ni bara vill ha professionell eller teknisk vägledning eller om ni vill överlämna projektet i dess helhet till oss, har cut-e experter som levererar kompetensmodeller som är funktionella, användarvänliga och relevanta.

 

Fråga experten: hur mobilt ska assessment vara?

Tekonologin kommer fortsätta utvecklas snabbt och det är tydligt att det finns möjligheter att utnyttja möjligheterna det innebär. Den fundamentala frågan är hur vi använder oss av detta?

Kandidater frågar oss ofta om de kan utföra våra tester på sina smartphones. När vi först utvecklade våra tidsbegränsade tester hade vi aldrig för avsikt att t.ex. numerisk-logiska tester skulle genomföras "på språng".

Vid den tidpunkten fanns inga smartphones så att göra tester på tåget eller någon annastans övervägdes aldrig. Men nu får folk tillgång till all möjlig information på detta sätt. Det stora bekymret med detta är vår uppfattning att om kandidater genomför tester under sådana omständigheter så är det osannolikt att de presterar på sin egen högsta nivå. Det väcker också frågor kring rättvisa och lika förutsättningar för alla.

Även om dessa enheter fortfarande är mobila så är det mer sannolikt att de används i en stationär position vilket bidrar till koncentration och fokus när ett test ska genomföras. 

Det finns tydliga utmaningar när test ska förberedas för mobilanvändning men vi tror starkt på att dessa utmaningar kan bemästras - och vi tar oss gärna an utmaningen.

Säkrare beslut vid tillsättning av kritiska tjänster

Särskilt vid tillsättning av chefsbefattningar på mellannivå och högre nivå fattar man beslut enbart på grundval av arbetslivserfarenhet och ostrukturerade intervjuer. Det betyder att misstag kan leda till stora ekonomiska och strukturella skador.

Med den tjänst för bedömning av chefskandidater som cut-e erbjuder kan ni grunda ert beslut om anställning eller befordran på relevanta, tillförlitliga och objektiva data. Den inbegriper

 • identifiering av vilka kompetenser som ska kartläggas inför beslutet
 • individuell bedömning av kandidaten i förhållande till de kompetenserna
 • återrapportering till er via telefon direkt efter bedömningen
 • detaljerad återrapportering och detaljerade utvecklingsrekommendationer för kandidaten
 • skriftlig rapportering

Erfarna organisationspsykologer tillämpar en kombination av innovativa psykometriska verktyg.

Fråga experten: hur viktig är talangen i talent management?

Talent management har traditionellt handlat om att identifiera unga, ambitiösa "high potentials" och samla dem i så kallade talangpooler för att systematiskt kunna utveckla dem till morgondagens ledare och seniora chefer. Detta kan lätt bli en elitistisk approach, där man fokuserar på ett fåtal utvalda - medan andra anställda, som tveklöst också besitter någon form av talang, ignoreras.

Med demografiska förändringar som leder till brist i vissa kategorier har företag inte längre råd att bara ägna sig åt eliten i talent management. Ponera att ni skulle ersätta ordet "talang" med "potential" - plötsligt blir det logiskt att inkludera hela arbetsstyrkan. Det nya målet blir att upptäcka, tillvarata och utveckla all den potential som medarbetarna besitter.  

Indikationer pekar mot att talent management kan minska personalomsättningen och höja produktiviteten, men hur ser man vad människor är bra på och huruvida de har potential att nå högre?

Med hjälp av de rätta online-verktygen stödjer cut-e er i utvecklingen av en talent management-strategi. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att upptäcka, utveckla och behålla de medarbetare som har potential att göra mer. 

Öka effektiviteten genom teknisk integration

Att integrera test med er HRIS eller ATS-plattform leder till ökad effektivitet, dataintegritet och banar väg för bättre analyser av testdatan. Vi har skapat integrationer med en rad ATS-system, och känner därför till både vilka fallgropar och genvägar som finns. Vi kan därför arbeta tillsammans med er för att implementera en fullständig rekryteringsprocess. När behovet av att redovisa Return on Investment (ROI) samt användningen av "talent analytics" ökar, så behöver datan finnas tillgänglig och vara samlad på ett och samma ställe. Våra kunder uppskattar det krångelfria gränssnitt som en integration med cut-e ger - och kandidaterna gagnas av en smidig, relevant och smart urvalsprocess. 

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev