Förutspå kontraproduktivt beteende på arbetet

Kan en banktjänstemans omoraliska investering eller en programmerares olagliga försäljning av ett USB med känslig data spåras tillbaka till en gemensam nämnare? Att kunna förutse kontraproduktivt beteenden i arbetet är av stort värde då det kan spara enorma kostnader.

Forskning visar att arbetsgivare gärna vill kartlägga arbetsmoral (lojalitet, ärlighet, integritet, hängivelse), ledarskap, kreativitet, kulturell matchning, emotionell hälsa/förmåga att hantera stress och långsiktig potential.

Vad kan squares användas till?

Exempel på tillfällen då squares kan ge mervärde:

  • Screening online: Användandet av squares kan innebära en tydlig skillnad när det kommer till att identifiera personer med kontraproduktivt beteende redan tidigt i rekryteringsprocessen. squares ger särskilt mervärde till arbetsplatser där säkerhet och riskhantering spelar stor roll (t.ex. säkerhetspersonal, polis och inom finanssektorn).
  • Utveckling på arbetsplatsen: Produktiviteten hos personal kan öka med riktade utbildningsåtgärder som baseras på resultat från squares.
  • Strategier för organisationsmedborgarskap: squares kan användas inom arbetsgrupper, avdelningar eller hela företag för att identifiera kritiska aspekter och för att ge en god utgångspunkt för företagets utvecklingsprocesser.
  • Förutse anställningstid: squares ger en god inblick i om en anställd kommer att stanna kvar i organisationen, vilket gör att företag både kan minska sannolikheten för en hög personalomsättning och minska rekryteringskostnader.
  • Säkerhet: squares säkerhetsrapport visar hur säker, tillmötesgående och betänksam en person är. Detta kan användas i rekryteringsprocessen eller regelbundet i början av ett arbetspass för att säkerställa säkerhet för både människor och egendomar.

cut-e:s kartläggning av integritet hjälper företag att identifiera personer som kan skapa problem

Företag som väljer personal genom att endast kartlägga de faktorer som leder till framgång går miste om värdefull information.

Dr Achim Preuss, grundare och MD för cut-e Group förklarar, "det känns vettigt att leta efter det som signalerar framgång eftersom de faktorerna ökar produktiviteten och är fördelaktiga för organisationen - men det är bara ena sidan av myntet: det är lika viktigt att leta efter de beteenden som kanske inte är fördelaktiga eller konstruktiva. Vi finner att arbetsgivare ofta ignorerar denna andra sida, som utgörs av de mörkare aspekterna av de här positiva egenskaperna, och låter bli att undersöka de positiva aspekterna av det som anses vara mer negativa egenskaper. Det är ett vanligt problem då det kräver att vi förstår att vårt beteende inte bara beror på hur vi är som personer, utan också påverkas av situationen."

För att kunna göra detta har cut-e skapat ett nytt verktyg, squares, för att kartlägga precis dessa svårundersökta egenskaper - i de situationer de uppstår - vilket kan användas vid sidan av de mer traditionella verktygen som kartlägger kapacitet och personlighet.

White Paper cut-e

Skandaler i arbetslivet: hur HR kan hjälpa till att undvika dem

In denna artikel ser Dr Achim Preuss på den roll som HR kan anta i form av etiska förvaltare för att bidra till att förhindra att företagsskandaler som orsakats av oönskat beteende. Vad detta innebär och hur det kan fungera presenteras tillsammans med några konkreta tips som HR kan använda.

Dr Achim Preuss

Intervju om squares med Dr Achim Preuss

Här kan du se en intervju med cut-e's grundare, Dr Achim Preuss Lohff, där han berättar om squares. Han svarar på frågor om vad "integritet" är, hur det kan mätas, och i vilka situationer det är relevant att mäta. Achim berättar även varför squares funkar så bra.

Vilket värde kan integritetstestning tillföra i en rekryteringsprocess?

Integritetstestning kan användas under rekryteringen, tillsammans med mer traditionella verktyg som kartlägger kapacitet och personlighet, för att identifiera och förstå huruvida kandidater har starka moraliska principer; huruvida de kommer följa etiska riktlinjer och i vilken utsträckning de är benägna att uppvisa kontraproduktiva beteenden.

cut-es test, squares, är ett onlinebaserat frågeformulär som avslöjar en kandidats etiska medvetenhet och impulskontroll genom att mäta sex olika områden. Testet har validitet för alla befattningar och poängsätter kandidater utifrån hur empatiska, ärliga, reflekterande, disciplinerade, samvetsgranna och aktsamma de är.

Nowegian Police university

Benchmark: Hur integritetstestning används i norska polisutbildningen

Espen Skorstad, MD för cut-e Norge, förklarar: "Den norska polisutbildningen har använt cut-es kapacitetstest och personlighetsformulär för att identifiera, kartlägga och rekrytera nya poliser. Runt 1600 sökande genomför dessa tester varje år. Sen 2014 har Polisakademin även använt squares för att kartlägga kandidaternas trovärdighet. Resultaten används av Polisakademins rekryterare under intervjuprocessen. För närvarande håller vi på att göra statistiska analyser så att vi även för squares kan skapa en "cutoff-poäng" - det vill säga en lägsta poäng som en kandidat bör ha för att ta sig igenom processen. Detta kommer tillföra ännu en bedömnignsparameter till en redan väldigt robust urvalsprocess."

Howard Grosvenor

Mörk materia i affärsvärlden

Dolda egenskaper hos kandidater - Vikten av att vara medveten av saker vi inte ser. Här kan du läsa en artikel av Howard Grosvenor, vår kollega från cut-e UK. 

Webinariumet "Hip to be square"

Introduktion till cut-es integritetstest squares. I det här webinaret berättar vi om den forskning som ligger bakom utvecklingen av testet squares. Vi visar varför situationen spelar roll och vilka användningsområden ett integritetstest har.

cut-e is working with Coop Norge

Benchmark: Hur integritetstestning används av Coop Norge

Espen Skorstad, MD för cut-e Norge: "Vi arbetar också med den norska kooperativa livsmedelskedjan Coop Norge. De använder våra kapacitetstest och personlighetsformulär vid rekrytering. Vi introducerar nu squares som en del av rekryteringsprocessen för lagermedarbetare. Tunga och lätta maskiner används i Coops lager för att klara logistiska utmaningar i den föränderliga livsmedelsbranchen. Vi genererar en "säkerhetsrapport" från squares, som visar hur säker, följsam och aktsam kandidaten är. Kandidatens säkerhets-poäng är en användbar indikator som hjälper Coop Norge att ta bra urvalsbeslut."

Ställ expertfrågan: är integritetstestning lämpligt för alla roller?

Genom åren har testutvecklare försökt skapa psykometriska test som ska hjälpa till att identifiera trovärdighet. Vissa av testerna är inte bara etiskt tveksamma utan bortser även från två viktiga fakta: beteende påverkas av omständigheterna och personer kan förändra sin förmåga att motstå frestelser. 

Vårt test, squares, är ett onlinebaserat test som noggrant kartlägger kandidaters integritet, trovärdighet och i vilken utsträckning de är benägna att uppvisa kontraproduktiva beteenden. squares avslöjar en kandidats etiska medvetenhet och impulskontroll genom att mäta sex "skalor". Kandidaterna poängsätts utifrån hur empatiska, ärliga, reflekterande, disciplinerade, samvetsgranna och aktsamma de är. Testet har validitet för alla befattningar men de sex skalorna kan behöva viktas annorlunda för olika typer av roller. För en kreativ roll kanske man t.ex. vill ha en person som är beredd att uppfinna nytt och utmana konventionella sätt att tänka. Denna person skulle inte få ett högt resultat på skalan som mäter "aktsamhet".  

squares används typiskt i rekryteringsstadiet tillsammans med mer traditionella verktyg för kartläggning av kapacitet och personlighet. Syftet är att identifiera och förstå huruvida kandidaterna har integritet och starka moraliska principer, huruvida de kommer följa etiska riktlinjer och i vilken utsträckning de är benägna att uppvisa kontraproduktiva beteenden. 

Forskning visar att vi alla är mottagliga för kontraproduktiva beteenden om vi sätts i situationer som är tvetydiga eller där vi utsätts för påtryckningar. Vi alla reagerar dock olika på de triggers vi stöter på. En persons förmåga att motstå frestelsen att bete sig på ett olämpligt sätt kan förbättras om hon eller han känner till sina egna "kritiska situationer" eller de omständigheter som skapar störst sårbarhet. Att öka medvetenheten om dessa situationer kan hjälpa personer att reflektera över sina beteenden och kontrollera sina impulser.  

Så hur effektivt är squares? Studier visar att det har samma framgång i att förutse när någon är benägen att uppvisa kontraproduktivt beteende som en expert skulle ha om hon eller han genomförde en 60 minuter lång strukturerad intervju angående "trovärdighet" med kandidaten. Med andra ord: squares kan matcha kraftfullheten hos en strukturerad djupintervju utförd av en expert, och ge samma resultat men mycket snabbare, mer effektivt och på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

Använt på rätt sätt kan detta test öka sannolikheten att ni rekryterar individer som kommer agera utifrån vad som är bäst för er organisation.

Vad gör squares speciellt?

Att kunna förutsäga kontraproduktivt beteende i arbetet redan tidigt i rekryteringsprocessen ger mervärde åt företag eftersom frånvaro från arbete, bedrägeri eller farligt beteende kan orsaka både stor skada och stora kostnader. squares är ett nytt onlinebaserat frågeformulär som inte bara tar hänsyn till personen, utan också till dennes situation. Instrumentet beskriver beteende snarare än egenskaper, vilket gör att det går att förutse kontraproduktivt beteende utan att stigmatisera dem som får ett lågt resultat.

squares karakteristika

squares har redan genomgått omfattande valideringsstudier, inklusive en storskalig online-studie med 335 medverkande. Resultatet av dessa studier jämfördes sedan med kvalitativa intervjuer. Studierna visade goda psykometriska resultat – så goda att vi nyligen skickade in en artikel om ämnet till American Psychological Societys nästa konferens Conference of the Economic Psychology Section.

Du som vill ha tillgång till ett mer detaljerat psykometriskt underlag kan efterfåga squares characteristics här.

Rekommenderad läsning

Berry, C. M., Sackett, R. R. & Wiemann, S. (2007). A Review of Recent Developments in Integrity Test Research. Personnel Psychology, 60, 271–301.

Friedrich, C. (2003). Vertrauen als Unternehmensressource. In A. Martin (Hrsg.), Personal als Ressource (S. 119–139). München/Mering: Rainer Hampp Verlag.

Furnham, A., Hyde, G. & Trickey, G. (2013). Do your Dark Side Traits Fit? Dysfunctional Personalities in Different Work Sectors. Applied Psychology. Advance online publication. doi: 10.1111/apps.12002.

Gottfredson, M. R. & Hirschi, T. (1990). A General Theory of Crime. Stanford: Stanford University Press.

Hankes, J. (2011). Die inkrementelle Validität eines Integrity-Tests in Bezug auf Ausbildungserfolg – Kann ein Integrity-Test ein Interview ersetzen? [online]. URL: http://hss.ulb.unibonn.de/diss_online [02.04.2012].

Jordan, J. (2009). A social cognition framework for examining moral awareness in managers and academics. Journal of Business Ethics, 84 (2), 237 – 258.

Kohlberg, L. (1974). Zur kognitiven Entwicklung des Kindes. Baden-Baden: Suhrkamp Verlag.

Marcus, B., Funke, U., & Schuler, H. (1997). Integrity Tests als spezielle Gruppe eignungsdiagnostischer Verfahren: Literaturüberblick und metaanalytische Befunde zur Konstruktvalidität. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 41, 2–11.

Marcus, B. (2000). Kontraproduktives Verhalten im Betrieb. Eine individuumsbezogene Perspektive. Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie.

Marcus, B. & Schuler, H. (2004). Antecedents of counterproductive behavior at work: A general perspective. Journal of Applied Psychology, 89, 647-660.

Marcus, B., Höft, S., & Riediger, M. (2006). Integrity Tests and the Five-Factor Model of Personality: A Review and Empirical Test of two Alternative Positions. International Journal of Selection and Assessment, 14 (2), 113–128.

Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67 (4), 371–378.

Mischel, W., Ebbesen, E. B., & Zeiss, A. R. (1972). Cognitive and attentional mechanisms in delay of gratification. Journal of Personality and Social Psychology, 21 (2), 204–218. 

Ones, D., Viswesvaran, C. & Schmidt, F. L. (1993). Meta-analysis of Integrity Tests Validities. Journal of Applied Psychology, 78, 679–693.

Ones, D. & Viswesvaran, C. (2001). Integrity Tests and Other Criterion-Focused Occupational Personality Scales (COPS) Used in Personnel Selection. International Journal of Selection and Assessment, 9 (1/2), 31–39.

Ones, D., Viswesvaran, C. & Schmidt, F. L. (2003). Personality and Absenteeism: a Meta-Analysis of Integrity Tests. European Journal of Personality, 17, 19–38.

Park, T. & Shaw, J. (2013). Turnover rates and organizational performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 98 (2), 268-309.

Rest, J. R. (1979). Development in judging moral issues. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Rezlescu, C., Duchaine, B., Olivola, C.Y. & Chater, N. (2012). Unfakeable Facial Configurations Affect Strategic Choices in Trust Games with or without Information about Past Behavior. PLoS ONE, 7 (3), e34293.

Schmidt, A. (2003). Sensation Seeking und delinquentes Verhalten. In M. Roth & P. Hammelstein (Hrsg.), Sensation Seeking – Konzeption Diagnostik und Anwendung (S.214-234). Göttingen: Hogrefe.

Todorov, A., Said, C.P., Engell, A.D. & Oosterhof, N.N. (2008). Understanding evaluation of faces on social dimensions. Trends in Cognitive Sciences, 12, 455–60.

U.S. Congress, Office of Technology Assessment (1990). The Use of Integrity Tests for Pre-Employment Screening. Washington, DC. pp. 1–78.

Wanek, J., Sackett, P. & Ones, D. (2003). Towards an Understanding of Integrity Test Similarities and Differences. Personnel Psychology, 56, 873–894.

Zimbardo, P (2007). The Lucifer Effect. New York: The Random House. 

 

Länkar:

http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

http://en.wikipedia.org/wiki/Counterproductive_work_behavior

http://en.wikipedia.org/wiki/Trustworthiness

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne