cut-e:s färdighets- och begåvningstest är innovativa, tidseffektiva och träffsäkra

Forskning har under många år visat att färdighets- och begåvningstest kan vara mycket kraftfulla verktyg för att predicera långsiktig yrkesframgång. Det finns knappast några andra verktyg som är lika värdefulla för personalbeslut som färdighets- och begåvningstest. Dessutom krävs inga större arbetsinsatser.

Alla test som cut-e har utvecklat är utarbetade på ett sätt som gör det möjligt att genomföra dem utan att en administratör behöver vara närvarande. De är enkla att administrera och resultaten är lätta att tolka och hantera. Scales används med fördel tidigt i processen, som ett screeninginstrument. 

scales egenskaper

scales olika test har följande egenskaper:

 • Självförklarande genom interaktiva exempel.
 • Genomförs på kort tid, vilket möjliggör användning av flera test utan att den sammanlagda testtiden blir orimlig.
 • Förebygger fusk tack vare itemgeneratorer: Ett individuellt test genereras för varje deltagare. Detta förhindrar fusk genom att det inte finns något generellt facit, och träningseffekten om testet upprepas blir försumbar.
 • Oberoende av hårdvara tack vare vektorgrafik. Testen anpassas efter användarens skärminställningar, vilket förhindrar att vissa användare missgynnas på grund av hårdvarutyp eller internetuppkoppling.
 • Tillgängliga på mer än 30 språk, för att säkerställa att testen blir jämförbara och rättvisa för kandidater med olika modersmål.
 • Vetenskapliga – genom kontinuerlig standardisering och validering, i samarbete med företag och universitet.
 • Smidig integrering i befintliga rekryteringssystem (t. ex. Reachmee, HR-manager, Zerolime etc.).
 • Valida testresultat.
 • Korta test - genomsnittlig tid är 5 minuter per test, maximal testtid är 15 minuter.
 • Möjlighet att anpassas för kandidater med läs- och skrivsvårigheter.
 • Skapar förutsättningar för icke-diskriminerande rekrytering. 

Ny guide: Best practice vid omtestning av kandidater

cut-e:s riktlinjer ger vägledning om när omtestning är lämpligt, vad som ska omtestas och hur det bör göras. De ger också råd kring tolkning av testresultat och hur du kommunicerar effektivt med kandidater. "Kandidater kan känna sig mindre benägna att fuska om det är tydligt under ansökningsprocessen att ni kommer att genomföra en övervakad omtestning", säger Dr. Katharina Lochner.

Vår testutveckling är forskningsdriven

cut-e samarbetar med en rad olika universitet och bedriver forskning tillsammans med många studenter. cut-e:s egna internationella forskningsteam bedriver ständigt forskning i syfte att kvalitetssäkra och utveckla våra tester.

Ett exempel: I sin kandidatuppsats undersökte Nina Galler, konsult på cut-e, vilken effekt fusk hade på onlinetestning. "Organisationer använder i allt större utsträckning onlinetest i rekryteringsprocesser, och det kan vara frestande för kandidater att försöka manipulera testsituationen och hitta sätt att fuska på. Vi tittade specifikt på ett test som mäter korttidsminne, scales stm, och hur fusk påverkade testresultaten". Studiens resultat bidrog till kunskap om hur vi ska utveckla våra test för att ytterligare förebygga fusk.

Att använda cut-es färdighets- och begåvningstest

Testerna hanteras antingen självständigt av kunden eller med assistans från cut-e. Många olika lösningar finns tillgängliga för att lägga upp projekt, bjuda in kandidater och generera olika rapporter. Om du vill ha mer information om hur cut-e kan hjälpa till vid era processer - kontakta cut-e support på 020-820 840 eller maila info.sweden(at)cut-e.se.

Resultaten laddas enkelt ned online. Resultatrapporterna är utformade så att relevant information inkluderas på ett lättförståeligt sätt. Det går att ta ut resultaten i profilkort som innefattar mer utförlig information, eller i beskrivande rapporter där resultaten sammanfattas skriftligt. Det går även att ta ut rapporter som kombinerar resultat från flera scales-tester. För att förenkla jämförelser mellan kandidater går det dessutom att ladda ner rapporter där kandidater rankas i fallande ordning baserat på sina testresultat.

Systemet, testen och rapporterna finns tillgängliga på flera olika språk. Ytterligare språkversioner kan läggas till på förfrågan. De internationella och nationella normgrupperna uppdateras kontinuerligt.

Vad är fördelarna med adaptiva test?

Adaptiva test har en rad fördelar jämfört med konventionell testning, som bygger på klassisk testteori. Nedan förklarar Dr. Katharina Lochner, forskningschef på cut-e, hur adaptiv testning fungerar.

Vad är adaptiv testning?
Lochner: "Vid adaptiv testning anpassar sig testet eller frågeformuläret utefter hur kandidaten svarar. Gällande test för att mäta kognitiv förmåga, exempelvis numerisk förmåga eller koncentrationsförmåga, får kandidaten uppgifter (items) som snabbt och träffsäkert hittar kandidatens rätta nivå. Om kandidaten svarar fel blir nästa uppgift lättare, svarar kandidaten rätt blir nästa uppgift svårare. När det kommer till personlighetstest - där vi strävar efter att få fram information om en kandidats egenskaper, kompetenser, värderingar eller intressen - vill vi gärna veta vilka drag som är mer eller mindre framträdande hos en kandidat. Genom att använda adaptiva frågeformulär behöver inte alla karaktärsdrag jämföras med varandra, utan endast de som hos kandidaten är mest lika varandra, tack vare att testet anpassar sig.

Vilka är fördelarna med adaptiv testning?
Lochner: "I ett adaptivt test som mäter färdigheter eller begåvning behöver kandidaten inte arbeta med uppgifter som antingen är för lätta eller för svåra. Det bidrar dels till en reducerad testtid, dels till att kandidaten inte blir uttråkad vid de uppgifter som är för enkla eller känner sig stressad av de uppgifter som är för svåra. Genom att använda ett adaptivt frågeformulär ser vi liknande effekter - kandidaten behöver inte jämföra påståenden som är onödigt enkla att särskilja mellan, och även här blir testtiden kortare. De positiva effekterna gällande kortare testtid berör inte bara kandidaterna utan även organisationerna som anställer. En studie har visat att många kandidater inte slutför ett personlighetstest om det tar mer än 20 minuter att slutföra. De som avbryter testet är ofta kvalificerade kandidater med stor potential. En av orsakerna till att det är just de som avbryter är att de har goda möjligheter att få jobb på andra företag och därför inte vill lägga sin tid på onödigt långa personlighetstest eller formulär.

Ytterligare en fördel med adapativ testning är att det förebygger fusk eftersom varje kandidat får en unik uppsättning av frågor eller uppgifter. Det här gör det omöjligt för kandidater att förbereda svar inför testningen eller på andra sätt fuska. 

Finns det några nackdelar med adaptiv testning?
Lochner: "Bortsett från de uppenbara fördelarna innebär det en extra arbetsinsats och ökade kostnader vid utvecklingen av adaptiva test och frågeformulär. En väldigt stor itembank (uppsättning frågor/uppgifter) behövs, och även en stor experimentgrupp vid kvalitetsgranskning och validering. Utöver detta behöver adaptiva test använda sig av datorteknologi, vilket även det kräver resurser.

För kandidaterna innebär den adaptiva testningen att det inte är möjligt att gå tillbaka till en besvarad uppgift och ändra ett svar. När en kandidat besvarat en uppgift går svaret inte att ändra i ett senare skede. Frågorna eller uppgifterna behöver dessutom besvaras en i taget, och det går inte att hoppa över någon. Det här kan eventuellt upplevas som stressande för kandidaten. Två kandidater kommer dessutom aldrig ha besvarat exakt samma test, eftersom varje testuppsättning är unik.

White paper - adaptiv testning

Tack vare cut-es patenterade teknik "adalloc", kan vi erbjuda en ny och helt unik metod för adaptiv testning. Adalloc-teknologin är optimal att använda vid bedömning av kompetenser, personlighetsdimensioner, attityder, värderingar och intressen.

Hur motverkar du fusk vid begåvningstest? Hur vet du att resultaten är från rätt kandidat?

Informera kandidaterna om att de exempelvis kan komma att bli omtestade om eller när de blir inbjudna till en intervju. Låt dem även veta att markanta skillnader i resultat kommer att granskas. 

Det är dock ännu viktigare att du är säker på att de test du använder är stabila och träffsäkra, samt att testen i sig förebygger fusk genom användande av item-generatorer och adaptiva funktioner. Det är också viktigt att själva konstruktionen av frågor och uppgifter (items) är svår att knäcka. På cut-e har vi från starten utvecklat alla våra test utifrån idén att kandidaterna fyller i dem obevakat online, och därför har vi alltid haft ett fokus på att göra dem så fuskförebyggande som möjligt.

Fråga experten: Hur kan begåvningstest som görs online utvecklas på ett sätt som motverkar fusk?

Ibland kan det finnas vissa frågetecken kring onlinetestning, speciellt när det ska ske i en oövervakad miljö. Som den framstående testleverantör cut-e är får vi ibland frågor på detta tema från våra kunder. Nedan svarar vi på några av de vanligast förekommande frågorna. 

Hur vet jag att det är kandidaten som faktiskt gör testet?
Vid begåvningstestning online är företag och organisationer ibland osäkra på att det faktiskt är kandidaten själv som har genomfört testerna eller om hen har fått hjälp för att kunna uppnå ett högre resultat. Hur vet vi egentligen att det faktiskt är kandidaten som själv har gjort testet?

Arbetspsykologiska test är som mest effektiva när man har många kandidater att välja mellan. I ett rekryteringssammanhang är det optimalt att använda sig av testerna redan innan kandidaterna har varit på intervju. Kandidater med otillräckliga resultat sållas bort och kandidater med högst resultat kallas till intervju. De som kallas till intervju bör bli testade igen i kombination med andra former av bedömningar av kandidatens kompetens. Vid denna omtestning blir det uppenbart om kandidaten har försökt manipulera sina testresultat tidigare.

Ett effektivt och enkelt knep för att förebygga risken att kandidater försöker fuska är att redan innnan kandidaten gör testerna informera om att omtestning kan förekomma. Erfarenhet visar att det här vanligen eliminerar problemet.

Träningseffekter vid testning - kan kandidater öva upp sina testresultat?
Kognitiva förmågor kan i viss mån tränas upp. Därför blir antagandet att även prestationen på arbetspsykologiska test kan förbättras.

Även om kognitiva förmågor verkar kunna tränas upp påverkar inte det själva urvalsprocessen särskilt mycket eftersom det krävs mycket träning över en lång tidsperiod för att någon ska kunna åstadkomma signifikanta förbättringar.

Ett exempel: Föreställ dig att du av någon anledning är i behov av att rekrytera en snabb sprinter på 100 meter. För att kunna bedöma vem som är den snabbaste sprintern väljer du att mäta deras löptider. Låt säga att en av kandidaterna tränar stenhårt dagen innan testloppet. Kandidatens träning kan eventuellt ha en liten, eller till och med negativ effekt på vederbörandes slutgiltiga löptid. Men om träningen börjat 6 månader innan testloppet hade resultatet blivit bättre och du hade sannolikt blivit imponerad och valt kandidaten. Kandidatens investerade tid och energi resulterade i slutändan i ett bättre resultat, och det samma gäller för kognitiva förmågor.

Läckta exempeluppgifter - borde det inte gå att skicka runt svaren till online test?
Att det på internet finns tillgång till vissa frågor eller uppgifter till ett test är ett problem för traditionella test. Därför måste största aktsamhet tas vid design och konstruktion av onlinetest. Det är viktigt att testen inte är statiska, utan dynamiska. Ett sätt att åstadkomma detta är genom att skapa flera olika versioner av testet. Frågor eller uppgifter kan då hämtas från en item-pool, även kallat en item-generator, vilket medför att ingen kandidat får samma frågor eller uppgifter som en annan kandidat. Det här gör det värdelöst att ha tillgång till svar på frågor från testet. Otaliga versioner av ett och samma test kan skapas med hjälp av en item-pool, och sannolikheten att samma kandidat skulle presenteras med samma test är mindre än att vinna största vinsten på lotto tio gånger i rad. Genom att kategorisera items i svårighetsgrad säkerställs att alla kandidater gör test med samma generella svårighetsgrad.

Hjälpmedel - kan de användas för att fuska?
Vad händer om kandidater använder sig av miniräknare eller andra hjälpmedel för att få konkurrensfördelar vid testen?

Här ligger utmaningen i utvecklingen av testen. Uppgifterna i testen måste designas på ett sätt som gör det omöjligt att få en fördel genom att använda sig av hjälpmedel. Vid exempelvis utvecklandet av ett test som mäter huvudräkningförmåga måste testet designas på ett sätt som gör att användandet av miniräknare inte innebär några som helst fördelar. Kandidaternas uppgift kan t. ex. vara att fylla i tomma luckor i en ekvation. Uppgifter av denna art kräver logiskt tänkande och går inte att lista ut med hjälp av en miniräknare. Ett alternativ kan vara att tydligt specificera i testets instruktioner att hjälpmedel är tillåtet, men redan där blir det på sätt och viss olika förmågor som mäts.

Överblick av scales begåvnings- och färdighetstest

Numerisk förmåga

 • scales eql - Räkneförmåga

  Testet mäter grundläggande räknefärdigheter. Varje uppgift i testet består av en ekvation med luckor och ett givet resultat. Uppgiften är att fylla luckorna med siffror så att det givna resultatet blir korrekt.

 • scales numerical (admin) - Numerisk förmåga

  Testet mäter förmågan att hitta och använda numerisk information som finns i tabeller, listor och diagram för att kunna besvara olika frågor. Testet består av ett case med fortlöpande scenarion.

 • scales numerical (consumer) - Numerisk förmåga

  Testet mäter förmågan att dra logiska slutsatser från komplex numerisk information som presenteras i tabeller och diagram. Dessutom mäts förmågan att hämta fram relevant information när man konfronteras med olika typer av frågor. Testmiljön liknar den typ av mjukvara man använder på kontor.

 • scales numerical (finance) - Numerisk förmåga

  Testet mäter förmågan att dra logiska slutsatser från komplex numerisk information som presenteras i tabeller och diagram. Dessutom mäts förmågan att hämta fram relevant information när man konfronteras med olika typer av frågor. Testmiljön liknar den typ av mjukvara man använder på kontor.

 • scales numerical (industry) - Numerisk förmåga

  Testet mäter förmågan att dra logiska slutsatser från komplex numerisk information som presenteras i tabeller och diagram. Dessutom mäts förmågan att hämta fram relevant information när man konfronteras med olika typer av frågor. Testmiljön liknar den typ av mjukvara man använder på kontor.

 • Situational Judgement Test

  Vad mäter testet?

  Testet mäter förmodat beteende i realistiska scenarion specifika för den aktuella tjänsten.

  Vad är uppgiften?

  Personen som genomför testet presenteras med beskrivningar av verkliga scenarion som uppstår i arbetet, och får välja hur man skulle agera i dessa situationer utifrån givna alternativ. Svaren från deltagaren jämförs mot vad företaget anser vara det korrekta sättet att agera.

Verbal förmåga

 • scales verbal (admin) - Verbal förmåga

  Testet mäter förmågan att hitta och använda enkel verbal information i artiklar, listor och instruktioner för att besvara olika frågor. Testet består av ett case med fortlöpande scenarion.

 • scales verbal (consumer) - Verbal förmåga

  Testet mäter förmågan att dra logiska slutsatser från komplex skriftlig information. Dessutom mäts förmågan att hämta fram relevant information när man konfronteras med olika typer av frågor. Testmiljön liknar den typ av mjukvara man använder på kontor.

 • scales verbal (finance) - Verbal förmåga

  Testet mäter förmågan att dra logiska slutsatser från komplex skriftlig information. Dessutom mäts förmågan att hämta fram relevant information när man konfronteras med olika typer av frågor. Testmiljön liknar den typ av mjukvara man använder på kontor.

 • scales verbal (industry) - Verbal förmåga

  Testet mäter förmågan att dra logiska slutsatser från komplex skriftlig information. Dessutom mäts förmågan att hämta fram relevant information när man konfronteras med olika typer av frågor. Testmiljön liknar den typ av mjukvara man använder på kontor.

 • scales verbal (instruct) - Förståelse av instruktioner

  Testet mäter förmågan att förstå och värdera skriftlig information. Uppgiften är att så snabbt som möjligt utvärdera om ett påstående som refererar till en text är sann eller falsk. Texterna består av enkla instruktioner och instruktionsmanualer.

 • Situational Judgement Test

  Vad mäter testet?

  Testet mäter förmodat beteende i realistiska scenarion specifika för den aktuella tjänsten.

  Vad är uppgiften?

  Personen som genomför testet presenteras med beskrivningar av verkliga scenarion som uppstår i arbetet, och får välja hur man skulle agera i dessa situationer utifrån givna alternativ. Svaren från deltagaren jämförs mot vad företaget anser vara det korrekta sättet att agera.

Abstrakt logisk förmåga

 • scales cls - Induktiv Slutledningsförmåga

  Testet mäter induktiv logik. Uppgiften är att hitta regler och inbördes relationer som anger i vilken av två kategorier en tabell hör hemma. De funna reglerna måste tillämpas för att tilldela nya tabeller en relevant kategori.

 • scales clx - Induktiv slutledningsförmåga

  Vad mäter scales clx?

  Induktiv slutledningsförmåga

  Vad är uppgiften?

  Testtagaren får se två olika kategorier av tabeller. Uppgiften är att finna regler och relationer inom ett givet mönster och applicera dessa regler på andra mönster.

  Varje test skapas med hjälp av en item-generator, vilket innebär att testet kommer se olika ut för olika testtagare. Detta förhindrar fusk, vilket är viktigt vid oövervakad onlinetestning.

 • scales fx - Deduktiv Slutledningsförmåga

  Testet mäter deduktiv logik. Uppgiften är att utforska egenskaperna hos ett objekt och förstå hur det fungerar. Svarsformatet är utformat så att det rätta svaret inte går att gissa sig till.

 • scales ix - Induktiv Slutledningsförmåga

  Testet mäter förmågan till logiskt tänkande. Uppgiften är att hitta objektens gemensamma nämnare och att hitta objekten som inte matchar den regeln.

  Varje test genereras av en itemgenerator vid start. Detta förebygger fusk och är viktigt vid oövervakade online-testningar.

 • scales lst - Deduktiv Slutledningsförmåga

  Testet mäter deduktiv logik. Testet består av ett rutnät som innehåller ett flertal objekt. En ruta i nätet är markerad med ett frågetecken. Varje objekt visas bara en gång per rad och kolumn. Uppgiften är att lista ut vilket objekt som ska visas i rutan märkt med ett frågetecken.

 • scales sx - Deduktiv slutledningsförmåga

  Testet mäter deduktiv logik. Uppgiften är att identifiera den rätta operatorn, alltså symbolen eller funktionen, baserat på ett specifikt resultat. Svarsformatet är utformat så att det rätta svaret inte går att gissa sig till. Varje test genereras slumpmässigt vid testtillfället. Detta förhindrar fusk och är viktigt när man genomför oövervakade test.

 • Situational Judgement Test

  Vad mäter testet?

  Testet mäter förmodat beteende i realistiska scenarion specifika för den aktuella tjänsten.

  Vad är uppgiften?

  Personen som genomför testet presenteras med beskrivningar av verkliga scenarion som uppstår i arbetet, och får välja hur man skulle agera i dessa situationer utifrån givna alternativ. Svaren från deltagaren jämförs mot vad företaget anser vara det korrekta sättet att agera.

Specifika kognitiva förmågor

 • scales blo - Arbetsminne

  Det här testet mäter korttidsminne och kapaciteten hos det sensoriska minnet. Uppgiften är att snabbt avgöra om bilden som visas är densamma som den näst senaste bilden som visades.

 • scales clues - Informationsbearbetning

  Testet mäter förmåga att hantera information i komplexa situationer. Uppgiften är att fungera som en ersättare för en projektledare och ansvara för den personens e-post-inkorg. Testmiljön liknar den typ av mjukvara man använder på kontor, vilket innebär att nya e-mails kommer medan man genomför testet.

 • scales cmo - Övervakningsförmåga

  Testet mäter perceptuell snabbhet och förmåga att övervaka ett skeende. Uppgiften är att snabbt identifiera antalet rörliga objekt.

 • scales cvt - Förmåga att skilja mellan färger

  Vad mäter scales cvt?

  Förmåga att skilja mellan färger

  Vad är uppgiften?

  Testtagaren får se ett inkomplett färghjul och ska fylla i de färger som saknas på korrekt sätt, för att demonstrera förmågan att skilja mellan de olika färgerna.

  Detta innebär att testet ser olika ut för varje testtagare. Det bidrar till att förhindra fusk, vilket är viktigt vid oövervakad onlinetestning.

 • scales e3+ - Koncentrationsförmåga

  Testet mäter koncentrationsförmåga. Uppgiften är att respondera så snabbt som möjligt på olika element enligt givna instruktioner.

 • scales fan - Ansiktsminne

  Testet mäter förmåga att känna igen ansikten. Uppgiften är att koppla ihop rätt efternamn med tidigare visade personer. Att känna igen och komma ihåg namnet på ett stort antal människor är en framgångsfaktor i vissa yrken.

 • scales lct - Inlärningsförmåga

  Testet mäter förmågan att i rätt ordning komma ihåg objekt som visas väldigt snabbt. Eftersom testet innehåller flera avsnitt, som följer på varandra, mäter det också inlärningsförmåga.

 • scales mem (shipping) - Spatial Memory

  What does this assessment measure?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise sea marks and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mem - Spatialt minne

  Vad mäter scales mem?

  Spatialt minne

  Vad är uppgiften?

  Testtagaren ska memorera trafikskyltar och deras positioner. Höga poäng indikerar god perceptuell förmåga och gott korttidsminne. 

  Varje test skapas med hjälp av en item-generator, vilket innebär att testet kommer se olika ut för olika testtagare. Detta förhindrar fusk, vilket är viktigt vid oövervakad onlinetestning.

 • scales mt (avi) - Simultankapacitet

  Vad mäter scales mt (avi)?

  Förmågan att samla in information snabbt och korrekt i en flygledarkontext.

  Vad är uppgiften?

  Testtagaren ställs inför flera uppgiftselement som ska genomföras samtidigt på skärmen. Den speciella uppgiften i scales mt (avi) är att ställa in en landningsbana så att ett flygplan kan göra en säker landning på den. 

  Varje test skapas med hjälp av en item-generator, vilket innebär att testet kommer se olika ut för olika testtagare. Detta förhindrar fusk, vilket är viktigt vid oövervakad onlinetestning.

 • scales mt (cc) – Simultankapacitet

  Vad mäter scales mt-cc?

  Simultankapacitet

  Vad är uppgiften?

  Testtagaren ställs inför tre olika uppgifter som ska utföras samtidigt. Dessa uppgifter inkluderar att kontrollera områdeskoder för ett inkommande telefonnummer, fokuserad huvudräkning och fokuserad kontroll. Testtagaren får omedelbar feedback gällande sina svar och testet inkluderar graderade svårighetsnivåer. 

  Varje test skapas med hjälp av en item-generator, vilket innebär att testet kommer se olika ut för olika testtagare. Detta förhindrar fusk, vilket är viktigt vid oövervakad onlinetestning.

 • scales mt (drv) - Simultankapacitet

  Vad mäter scales mt (drive)?

  Simultankapacitet

  Vad är uppgiften?

  Testtagaren ställs inför tre olika uppgifter som ska genomföras samtidigt. Dessa inkluderar att svara på en signal under tidspress, fokuserad huvudräkning och fokuserad kontroll. Testtagaren får omedelbar feedback gällande sina svar och testet inkluderar graderade svårighetsnivåer. 

  Varje test skapas med hjälp av en item-generator, vilket innebär att testet kommer se olika ut för olika testtagare. Detta förhindrar fusk, vilket är viktigt vid oövervakad onlinetestning.

 • scales mt (sales) - Simultankapacitet

  Vad mäter scales mt (sales)?

  Simultankapacitet

  Vad är uppgiften?

  Testtagaren ställs inför tre olika uppgifter som ska genomföras samtidigt. Dessa uppgifter inkluderar att identifiera ansikten som presenterats precis innan, fokuserad huvudräkning och fokuserad kontroll. Testtagaren får omedelbar feedback gällande sina svar. 

  Detta test inkluderar graderade svårighetsnivåer. 

  Varje test skapas med hjälp av en item-generator, vilket innebär att testet kommer se olika ut för olika testtagare. Detta förhindrar fusk, vilket är viktigt vid oövervakad onlinetestning.

 • scales mt (sonic) - Simultankapacitet

  Vad mäter testet?

  Simultankapacitet

  Vad är uppgiften?

  Kandidaten presenteras för tre olika uppgifter och behöver arbeta med dessa simultant. Uppgifterna inkluderar hand-öga koordination, kalkylerande och auditiv övervakning. Det unika med detta test är dess auditiva inslag. En ljudsekvens spelas, som innehåller fem slumpmässigt valda bokstäver. Uppgiften är att identifiera ifall någon bokstav spelas upp två gånger under samma sekvens. Omedelbar återkoppling ges baserat på ifall svaret är rätt eller fel.

  Då testet innehåller ljudsekvenser så kräver scales mt (sonic) kontrollerad och standardiserad miljö. Testet bör således genomföras i en kontrollerad miljö (exempelvis på plats hos företaget) och med en dator som hjälpmedel.

 • scales mt - Simultankapacitet

  Testet mäter förmåga att utföra olika uppgifter samtidigt (multitasking). Mätningen sker genom att olika delar av uppgiften adderas succesivt och på så vis kan lutningen på prestationskurvan följas.

 • scales nav - Lokalsinne

  Vad mäter scales nav?

  Lokalsinne

  Vad är uppgiften?

  Testtagaren får i uppgift att bestämma åt vilket håll ett fordon ska åka efter olika körmanövrar. Höga poäng indikerar förmågan att bibehålla spatial orientering även efter många riktningsförändringar, t.ex. medan man kör bil.

  Varje test skapas med hjälp av en item-generator, vilket innebär att testet kommer se olika ut för olika testtagare. Detta förhindrar fusk, vilket är viktigt vid oövervakad onlinetestning.

 • scales ndb - Spatial orientering

  Testet mäter orienteringsförmåga. Uppgiften är att ange ett flygplans position och kurs relativt en radiofyr (NDB) med hjälp av en gyrokompass och en radiokompass.

 • scales rt - Reaktionshastighet

  Testet mäter reaktionsförmåga. Uppgiften är att reagera så snabbt som möjligt när två likadana objekt visas på skärmen.

 • scales spc - Spatial Förmåga

  Det här testet mäter visuellt tänkande och spatial förmåga. Uppgiften är att hitta fel i en kopia av ett mönster. Kopian kan vara roterad, spegelvänd eller både roterad och spegelvänd.

 • scales spr - Spatial Förmåga

  Testet mäter spatial förmåga. I varje uppgift visas en geometrisk form med olika utmärkta områden. Uppgiften är att skapa ett mönster som gör att den geometriska formen, om den vore vikt, skulle skapa en visad geometrisk figur.

 • scales stm - Korttidsminne

  Testet mäter korttidsminne och förmåga att göra exakta observationer. En rad bilder presenteras i olika sekvenser. Uppgiften är att komma ihåg dessa bilder och att markera de bilder som är identiska med någon bild som redan visats.

 • scales xw - Hand-öga koordination

  Testet mäter öga-hand-koordination. Uppgiften är att kontrollera en komplex uppgift; att styra genom ett rör och undvika kollisioner medan man hela tiden möts av roterande hinder som kommer in genom öppningar i röret. Varje test genereras av en itemgenerator vid start. Detta förebygger fusk och är viktigt vid oövervakade online-testningar.

 • Situational Judgement Test

  Vad mäter testet?

  Testet mäter förmodat beteende i realistiska scenarion specifika för den aktuella tjänsten.

  Vad är uppgiften?

  Personen som genomför testet presenteras med beskrivningar av verkliga scenarion som uppstår i arbetet, och får välja hur man skulle agera i dessa situationer utifrån givna alternativ. Svaren från deltagaren jämförs mot vad företaget anser vara det korrekta sättet att agera.

Specifik kunskap

 • scales lt-d - Språkfärdigheter (Tyska)

  Testet mäter färdigheter i tyska genom att testa tre språkliga aspekter: Språkflöde, ordförståelse och rättstavning. Innehåller en hastighets- såväl som en kvalitetskomponent.

 • scales lt-e - Språkfärdigheter (Engelska)

  Testet mäter färdigheter i engelska genom att testa tre språkliga aspekter: Språkflöde, ordförståelse och rättstavning. Innehåller en hastighets- såväl som en kvalitetskomponent.

 • scales lt-se - Språkfärdigheter (Svenska)

  Testet mäter färdigheter i svenska genom att testa tre språkliga aspekter: språkflöde, ordförståelse och rättstavning. Testet innerhåller såväl en hastighets- som en kvalitetskomponent. Varje test genereras av en itemgenerator vid start. Detta förebygger fusk och är viktigt vid oövervakade online-testningar.

 • scales mtu - Mekanisk Förståelse

  Testet mäter teknisk och mekanisk förståelse inom flera olika områden.

 • scales tmt - Räkneförmåga

  Testet mäter räknefärdigheter genom fyra olika typer av uppgifter: Enhetsomvandling, proportionalitet, procenträkning och beräkning av area och rymd.

 • Situational Judgement Test

  Vad mäter testet?

  Testet mäter förmodat beteende i realistiska scenarion specifika för den aktuella tjänsten.

  Vad är uppgiften?

  Personen som genomför testet presenteras med beskrivningar av verkliga scenarion som uppstår i arbetet, och får välja hur man skulle agera i dessa situationer utifrån givna alternativ. Svaren från deltagaren jämförs mot vad företaget anser vara det korrekta sättet att agera.

Personlighet

 • Realistic Job Preview

  Vad mäter Realistic Job Previews?

  Realistic Job Previews (RJPs) mäter hur lämplig en potentiell arbetssökande är för en viss organisation eller industri genom att erbjuda en inblick i den specifika rollen, företaget eller sektorn. Den potentiella kandidaten får information om de dagliga utmaningarna och uppgifterna i den aktuella rollen, och kan på så vis upptäcka hur bra hen matchar rollen.

  Vad är uppgiften?

  Den potentiella kandidaten ställs inför typiska arbetsscenarion och får frågan: vad skulle du göra i den här situationen? Utifrån de svar kandidaten ger genereras omedelbar feedback.

 • shapes (basic) - Arbetsrelaterat beteende

  Inventoriet är utvecklat för tjänster utan ledar- eller specialistansvar, exepelvis produktion, handel, kontor, service, vård etc. Inventoriet är adaptivt och ger en reliabel grund för urval och utveckling inom nämnda kategorier.

 • shapes (executive) - Arbetsrelaterat beteende

  En betydligt förändrad och förlängd version av shapes management. Vissa skalor och frågor är annorlunda.

 • shapes (graduate) - Arbetsrelaterat beteende

  Det krävs ingen chefserfarenhet för att besvara inventoriet som är en något anpassad och förkortad version av shapes management.

 • shapes (management) - Arbetsrelaterat beteende

  shapes management är ett personlighetsformulär speciellt framtaget för chefer, akademiker och specialister i arbetslivet. Testet har en gedigen vetenskaplig grund och kartlägger de mest relevanta kompetensområdena i arbetslivet.

 • shapes (sales) - Arbetsrelaterat beteende

  En betydligt förändrad version av inventoriet shapes management. Skalorna har kombinerats på ett nytt sätt och vissa frågor är annorlunda. Passar framförallt kandidater utan universitetsutbildning.

 • Situational Judgement Test

  Vad mäter testet?

  Testet mäter förmodat beteende i realistiska scenarion specifika för den aktuella tjänsten.

  Vad är uppgiften?

  Personen som genomför testet presenteras med beskrivningar av verkliga scenarion som uppstår i arbetet, och får välja hur man skulle agera i dessa situationer utifrån givna alternativ. Svaren från deltagaren jämförs mot vad företaget anser vara det korrekta sättet att agera.

Värderingar och motivation

 • chatAssess - Arbetsrelaterade drivkrafter och motivation

  Vad mäter chatAssess?

  Beteende, personlighet och förmåga i kundspecifika arbetsrelaterade scenarion, med användning av interaktiv teknologi som simulerar en snabbmeddelandekonversation i realtid.

  Vad är uppgiften?

  Testtagaren mottar inkommande arbetsrelaterade snabbmeddelanden från olika personer och svarar genom att välja ett av ett antal givna svarsalternativ. Baserat på testtagarens svar presenteras sedan nya frågor eller situationer. Testet använder ett simulerat snabbmeddelandeformat vilket skapar en mer realistisk och rolig presentation än traditionella situationsbaserade tester.

 • Realistic Job Preview

  Vad mäter Realistic Job Previews?

  Realistic Job Previews (RJPs) mäter hur lämplig en potentiell arbetssökande är för en viss organisation eller industri genom att erbjuda en inblick i den specifika rollen, företaget eller sektorn. Den potentiella kandidaten får information om de dagliga utmaningarna och uppgifterna i den aktuella rollen, och kan på så vis upptäcka hur bra hen matchar rollen.

  Vad är uppgiften?

  Den potentiella kandidaten ställs inför typiska arbetsscenarion och får frågan: vad skulle du göra i den här situationen? Utifrån de svar kandidaten ger genereras omedelbar feedback.

 • Situational Judgement Test

  Vad mäter testet?

  Testet mäter förmodat beteende i realistiska scenarion specifika för den aktuella tjänsten.

  Vad är uppgiften?

  Personen som genomför testet presenteras med beskrivningar av verkliga scenarion som uppstår i arbetet, och får välja hur man skulle agera i dessa situationer utifrån givna alternativ. Svaren från deltagaren jämförs mot vad företaget anser vara det korrekta sättet att agera.

 • views - Motivation och värderingar i arbetslivet

  views är ett adaptivt, datoriserat inventorium som mäter värderingar, motiv och intressen. Ett mätmässigt innovativt verktyg för karriärvägledning, coaching och grupputveckling samt matchning av individ mot organisation.

Integritetstest

 • Situational Judgement Test

  Vad mäter testet?

  Testet mäter förmodat beteende i realistiska scenarion specifika för den aktuella tjänsten.

  Vad är uppgiften?

  Personen som genomför testet presenteras med beskrivningar av verkliga scenarion som uppstår i arbetet, och får välja hur man skulle agera i dessa situationer utifrån givna alternativ. Svaren från deltagaren jämförs mot vad företaget anser vara det korrekta sättet att agera.

 • squares - Integrity Test

  squares psykometriska verktyg mäter sannolikheten för att en individ ska uppvisa kontraproduktivt beteende i arbetet. Tack vare den innovativa utformningen är squares angenämt, lättförståeligt och enkelt att genomföra.

Kreativitet

 • sparks - Kreativitet

  sparks är det första mätinstrumentet för kreativitet som kan användas oövervakat och som har en fullständig automatisk poängsättning. Kandidatens uppgift är att konstruera verkliga objekt av ett antal givna symboler och namnge dessa. De fyra givna symbolerna kan förflyttas till en rityta där dess positioner kan ändras. Symbolerna kan även kopieras, och därmed bli fler till antalet, samt förändras vad gäller storlek och dimension.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne
Instrument
Kontakta oss

Ring oss på +46-8 820-840

Eller kontakta oss här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev