cut-es färdighets- och begåvningstest test är innovativa, tidseffektiva och träffsäkra

Forskningen har under många år visat att färdighets- och begåvningstest kan vara mycket kraftfulla verktyg för att predicera långsiktig yrkesframgång. Det finns knappast några andra verktyg som är lika värdefulla för personalbeslut som färdighets- och begåvningstest. Dessutom krävs inga större arbetsinsatser.

Alla test som cut-e har utvecklat är utarbetade på ett sätt som gör det möjligt att genomföra dem utan att en administratör behöver vara närvarande. De är enkla att administrera och resultaten är lätta att tolka och hantera. Scales används med fördel tidigt i processen, som ett screeninginstrument. 

scales egenskaper

scales olika test har följande egenskaper:

 • Självförklarande genom interaktiva exempel.
 • Genomförs på kort tid, vilket möjliggör användning av flera test utan att den sammanlagda testtiden blir orimlig.
 • Förebygger fusk tack vare itemgeneratorer: Ett individuellt test genereras för varje deltagare. Detta förhindrar fusk genom att det inte finns något generellt facit, och träningseffekten om testet upprepas blir försumbar.
 • Oberoende av hårdvara tack vare vektorgrafik. Testen anpassas efter användarens skärminställningar, vilket förhindrar att vissa användare missgynnas på grund av hårdvarutyp eller internetuppkoppling.
 • Tillgängliga på mer än 30 språk, för att säkerställa att testen blir jämförbara och rättvisa för kandidater med olika modersmål.
 • Vetenskapliga – genom kontinuerlig standardisering och validering, i samarbete med företag och universitet.
 • Smidig integrering i befintliga rekryteringssystem (t. ex. Reachmee, HR-manager, Zerolime etc.)
 • Valida testresultat
 • Korta test: genomsnittlig tid är 5 minuter per test, maximal testtid är 15 minuter.
 • Möjlighet att anpassas för kandidater med läs- och skrivsvårigheter
 • Skapar förutsättningar för icke-diskriminerande rekrytering. 

Ny guide: best practice gällande omtestning av kandidater

cut-es riktlinjer ger vägledning om när omtestning är lämpligt, vad som ska omtestas, och hur det bör göras, såväl som hur kommunikationen blir effektiv med kandidater. "Kandidater kan känna sig mindre benägna att fuska om det är tydligt under ansökningsprocessen att ni kommer utföra övervakad omtestning" säger Dr Katharina Lochner.

Vår testutveckling är forskningsdriven

cut-e samarbetar med en rad olika universitet och bedriver forskning tillsammans med många studenter. Vårt egna internationella forskningsteam bedriver ständigt forskning i syfte att kvalitetssäkra och utveckla testerna.

Ett exempel: Nina Galler, konsult på cut-e, undersökte i hennes kandidatuppsats vilken effekt fusk hade på onlinetestning. "Organisationer använder i allt större utsträckning onlinetest i rekryteringsprocesser, och det kan vara frestande för kandidater att försöka manipulera testsituationen och hitta sätt att fuska på. Vi tittade specifikt på ett test som mäter korttidsminne, scales stm, och hur fusk påverkade testresultaten". Studiens resultat bidrog till kunskap om hur vi kan utveckla våra test för att förebygga fusk.

Att använda cut-es begåvnings- och färdighetstest

Testerna hanteras antingen självständigt av kunden eller med assistans från cut-e. Många olika lösningar finns tillgängliga för att lägga upp projekt, bjuda in kandidater och generera olika rapporter. Om du vill ha mer information om hur cut-e kan hjälpa till vid era processer - kontakta supporten på 020-820 840 eller maila info.sweden(at)cut-e.se.

Resultaten laddas enkelt ned online. Resultatrapporterna är utformade så att relevant information inkluderas på ett lättförståeligt sätt. Det går att ta ut resultaten i profilkort som innefattar mer utförlig information, eller i narrativa rapporter där resultaten sammanfattas skriftligt. Det går även att ta ut rapporter som kombinerar resultat från flera scales-tester. För att förenkla inbördes jämförelser mellan kandidater går det dessutom att ladda ner rapporter där kandidater rankas i fallande ordning baserat på sina testresultat.

Systemet, testen och rapporterna finns tillgängliga på flera olika språk. Ytterligare språkversioner är möjliga att lägga till på förfrågan. De internationella och nationella normgrupperna uppdateras kontinuerligt.

Vad är fördelarna med adaptiva test?

Adaptiva test har en rad fördelar jämfört med konventionell testning, som bygger på klassisk testteori. Nedan förklarar Dr Katharina Lochner, forskningschef på cut-e, hur adaptiv testning fungerar.

Vad är adaptiv testning?
Lochner: "I adaptiv testning anpassar sig testet eller frågeformuläret utefter hur kandidaten svarar. Gällande test för att mäta kognitiv förmåga, exempelvis numerisk förmåga eller koncentrationsförmåga, får kandidaten uppgifter (items) som snabbt och träffsäkert hittar kandidatens rätta nivå - svarar kandidaten fel blir nästa uppgift lättare, svarar kandidaten rätt blir nästa uppgift svårare. När det kommer till personlighetsformulär - där vi strävar efter att få fram information om en kandidats egenskaper, kompetenser, värderingar eller intressen - vill vi gärna veta vilka drag som är mer eller mindre framträdande hos en kandidat. Genom att använda adaptiva frågeformulär behöver inte alla karaktärsdrag jämföras med varandra, utan endast de som hos kandidaten är mest lika varandra tack vare att testet anpassar sig.

Vilka är fördelarna med adaptiv testning?
Lochner: "I ett adaptivt test som mäter färdigheter eller begåvning behöver inte kandidaten arbeta med uppgifter som antingen är för lätta eller för svåra för vederbörande. Det här bidrar dels till en reducerad testtid, dels till att kandidaten inte blir uttråkad vid de uppgifter som är för enkla eller känner sig stressad av de uppgifter som är för svåra. Genom att använda ett adaptivt frågeformulär ser vi liknande effekter - kandidaten behöver inte jämföra påståenden som är onödigt enkla att särskilja mellan, och även här blir testtiden kortare. De positiva effekterna gällande kortare testtid berör inte bara kandidaterna, utan även organisationerna som anställer. En studie har visat att många kandidater inte slutför ett personlighetstest om det tar mer än 20 minuter i anspråk att slutföra. De som avbryter testet är ofta kvalificerade kandidater med stor potential, och en av orsakerna till att de är just de som avbryter är att de har goda möjligheter till att få jobb på andra företag och därför inte vill lägga sin tid på onödigt långa personlighetsformulär eller test.

Ytterligare en fördel med adapativ testning är att det förebygger fusk eftersom varje kandidat får en unik uppsättning av frågor eller uppgifter. Det här gör det omöjligt för kandidater att förbereda svar inför testningen eller på andra sätt fuska. 

Finns det några nackdelar med adaptiv testning?
Lochner: "Bortsett från de uppenbara fördelarna innebär det en extra arbetsinsats och ökade kostnader vid utvecklingen av adaptiva test och frågeformulär. En väldigt stor itembank (uppsättning frågor/uppgifter) behövs, och även en stor experimentgrupp vid kvalitetsgranskning och validering. Utöver detta behöver adaptiva test använda sig av datorteknologi, vilket även det kräver resurser.

För kandidaterna innebär den adaptiva testningen att det inte är möjligt att gå tillbaka till en besvarad uppgift och ändra ett svar. När en kandidat besvarar en uppgift går det inte att ändra i ett senare skede. Frågorna eller uppgifterna behöver dessutom besvaras en i taget, och det går inte att hoppa över någon. Det här kan eventuellt upplevas som stressande för kandidaten. Två kandidater kommer dessutom aldrig ha besvarat exakt samma test, eftersom varje testuppsättning är unik.

White Paper cut-e

White paper - adaptiv testning

Tack vare cut-es patenterade teknik "adalloc", kan vi erbjuda en ny och helt unik metod för adaptiv testning. Adalloc-teknologin är optimal att använda vid bedömning av kompetenser, personlighetsdimensioner, attityder, värderingar och intressen.

Hur motverkar du fusk? Hur vet du att resultaten är från rätt kandidat?

Låt kandidaterna veta att de exempelvis kan komma att bli omtestade om eller när de blir inbjudna till en intervju. Låt dem även veta att markanta skillnader i resultat kommer att granskas. 

Det är dock ännu viktigare att du är säker på att de test du använder är stabila och träffsäkra samt att testen själva förebygger fusk genom att använda sig av item-generatorer och adaptiva test. Det är också viktigt att själva konstruktionen av items är svår att knäcka. På cut-e har vi från början utvecklat alla våra test med tanken att kandidater fyller i dem obevakat online, och därför alltid haft ett fokus på att göra dem så fuskförebyggande som möjligt.

Fråga experten: Hur kan begåvningstest som görs online utvecklas på ett sätt som motverkar fusk?

Ibland kan det finnas vissa frågetecken kring onlinetestning, speciellt när de ska användas i en oövervakad miljö. Som den framstående testleverantör cut-e är får vi ibland frågor på detta tema från våra kunder. Nedan svarar vi på några av de vanligast förekommande frågorna. 

Hur vet jag att det är kandidaten som faktiskt gör testet?
Vid onlinetestning är företag och organisationer ibland osäkra på att det faktiskt är kandidaten själv som har genomfört testerna eller om hen har fått hjälp för att kunna uppnå ett högre resultat. Hur vet vi egentligen att det faktiskt är kandidaten som själv har gjort testet?

Arbetspsykologiska test är som mest effektiva när man har många kandidater att välja mellan. I ett rekryteringssammanhang är det optimalt att använda sig av testerna redan innan kandidaterna har varit på intervju. Kandidater med lägst resultat sållas bort och kandidater med högst resultat kallas till intervju. De som kallas till intervju bör bli testade igen i kombination med andra former av bedömningar av kandidatens kompetens. Vid denna omtestning blir det uppenbart om kandidaten har försökt manipulera sina testresultat tidigare.

Ett effektivt och enkelt knep för att förebygga risken att kandidater försöker fuska är att informera om att omtestning kan förekomma innan kandidaten gör testen. Erfarenhet visar att det här vanligen eliminerar problemet.

Träningseffekter vid testning - kan kandidater öva upp sina testresultat?
Kognitiva förmågor kan i viss mån tränas upp. Därför blir antagandet att även prestationen på arbetspsykologiska test kan förbättras.

Även om det verkar vara så att kognitiva förmågor kan tränas upp påverkar inte det själva urvalsprocessen särskilt mycket eftersom det krävs mycket träning över en lång tidsperiod för att någon ska kunna åstadkomma signifikanta förbättringar.

Ett exempel: Föreställ dig att du av någon anledning är i behov av att rekrytera en snabb sprinter på 100 meter. För att kunna bedöma vem som är den snabbaste sprintern väljer du att mäta deras löptider. Låt säga att en av kandidaterna tränar stenhårt dagen innan testloppet. Kandidatens träning kan eventuellt ha en liten, eller till och med negativ effekt på vederbörandes slutgiltiga löptid. Men om träningen börjat 6 månader innan testloppet hade resultatet blivit bättre och du hade sannolikt blivit imponerad och valt kandidaten. Kandidatens investerade tid och energi resulterade i slutändan i ett bättre resultat, och det samma gäller för kognitiva förmågor.

Läckta exempeluppgifter - borde det inte gå att skicka runt svaren till online test?
Att det på internet finns tillgång till vissa frågor eller uppgifter till ett test är ett problem för traditionella test. Därför måste största aktsamhet tas vid design och konstruktion av onlinetest. Det är viktigt att testen inte är statiska, utan dynamiska. Ett sätt att åstadkomma detta är genom att skapa flera olika versioner av testet som kan hämta sina frågor eller uppgifter från en item-pool, även kallat en item-generator. Det här medför att ingen kandidat får samma frågor eller uppgifter som en annan kandidat. Det här gör det värdelöst att ha tillgång till svar på frågor från testet. Otaliga versioner av ett och samma test kan skapas med hjälp av en item-pool, och sannolikheten att samma kandidat skulle presenteras med samma test är mindre än att vinna största vinsten på lotto tio gånger i rad. Genom att kategorisera items i svårighetsgrad säkerställs att alla kandidater gör test med samma generella svårighetsgrad.

Hjälpmedel - kan de användas för att fuska?
Vad händer om kandidater använder sig av miniräknare eller andra hjälpmedel för att få konkurrensfördelar vid testen?

Här ligger utmaningen i utvecklingen av testen. Uppgifterna i testen måste designas på ett sätt som gör det omöjligt att få en fördel genom att använda sig av hjälpmedel. Vid exempelvis utvecklandet av ett test som mäter huvudräkningförmåga måste testet designas på ett sätt som gör att användandet av miniräknare inte innebär några som helst fördelar. Kandidaternas uppgift kan t. ex. vara att fylla i tomma luckor i en ekvation. Uppgifter av denna art kräver logiskt tänkande och går inte att lista ut med hjälp av en miniräknare. Ett alternativ kan vara att tydligt specificera i testets instruktioner att hjälpmedel är tillåtet, men redan där blir det på sätt och viss olika förmågor som mäts.

Överblick av scales begåvnings- och färdighetstest

Med scales olika färdighets- och begåvningstest tillhandahåller cut-e instrument som möter just dina behov:

Verbala och numeriska förmågor

 • Numerisk förmåga - testen från det här testbatteriet mäter förmågan att dra logiska slutsatser från komplex numerisk information som presenteras i tabeller och diagram. Utöver detta mäter testen förmågan att leta upp rätt information när det finns många olika informationskällor tillgängliga samtidigt.
 • Räkneförmåga - Det här testet mäter räkneförmåga. Varje uppgift i testet består av en ekvation med tomma luckor med ett givet resultat. Uppgiften är att fylla de tomma luckorna med siffror så att det givna resultatet blir korrekt. Det här upplägget gör att det inte ges några fördelar genom att använda sig av miniräknare.
 • Verbal förmåga - Testen från det här testbatteriet mäter förmågan att dra logiska slutsatser utifrån komplex skriftlig information. Utöver detta mäter testen förmågan att leta upp rätt information när det finns många olika informationskällor tillgänliga samtidigt.
 • Förståelse av instruktioner - Det här testet mäter förmågan att förstå och värdera skriftlig information. Uppgiften är att så snabbt som möjligt utvärdera om ett påstående som refererar till en text är sann eller falsk. Texterna består av enkla instruktioner och instruktionsmanualer.

Abstrakt logisk förmåg

 • Induktiv slutledningsförmåga (cls) - scales cls mäter induktiv logik. Uppgiften är att hitta regler och inbördes relationer som anger i vilken av två kategorier en tabell hör hemma. De funna reglerna måste tillämpas för att tilldela nya tabeller en relevant kategori.
 • Deduktiv slutledningsförmåga (fx) - scales fx mäter deduktiv logik. Uppgiften är att utforska egenskaperna hos ett objekt och förstå hur det fungerar. Svarsformatet är utformat så att det rätta svaret inte går att gissa sig till.
 • Induktiv slutledningsförmåga (ix) - scales ix mäter förmågan till induktivt logiskt tänkande. Uppgiften är att hitta objektens gemensamma nämnare och att hitta objekten som inte matchar den regeln.
 • Deduktiv slutledningsförmåga (lst) - scales lst mäter deduktiv logik. Testet består av ett rutnät som innehåller ett flertal olika symboler. En ruta i nätet är markerad med ett frågetecken. Varje symbol visas bara en gång per rad och kolumn. Uppgiften är att lista ut vilken symbol som ska visas i rutan märkt med ett frågetecken.
 • Deduktiv slutledningsförmåga (sx) - scales sx mäter deduktiv logik. Uppgiften är att identifiera den rätta sifferordningen som logiskt leder till rätt resultat. Svarsformatet är utformat så att det rätta svaret inte går att gissa sig till.

Specifika kognitiva förmågo

 • Arbetsminne - scales blo mäter arbetsminnets kapacitet. Uppgiften är att snabbt avgöra om bilden som visas är densamma som den näst senaste bilden som visades.
 • Informationsbearbetning - scales clues mäter förmågan att hantera information i en komplex miljö. Uppgiften är att agera ställföreträdande projektledare och ansvara för den frånvarande projektledarens mail-inkorg. Testmiljön liknar den typ av mjukvara som vanligen förekommer i mail-funktioner. Under testets gång kommer det kontinuerligt in nya mail som kandidaten behöver agera på. Resultatet från testet baseras på hur effektivt kandidaten kan skilja mellan relevant och irrelevant information samt på hur hög kvalitet kandidatens beslut håller.
 • Övervakningsförmåga - scales cmo är ett test som mäter perceptuell snabbhet och förmågan att övervaka olika händelser. Uppgiften är att snabbt identifiera antalet rörliga objekt.
 • Koncentrationsförmåga - scales E3 + mäter koncentrationsförmåga. Uppgiften är att enligt givna instruktioner respondera så snabbt som möjligt på olika bilder.
 • Ansiktsminne - scales fan mäter förmågan att känna igen ansikten. Uppgiften är att koppla ihop rätt efternamn med tidigare visade personer. Att känna igen och komma ihåg namnet på ett stort antal människor är en framgångsfaktor i vissa yrken.
 • Inlärningsförmåga - scales lct mäter förmågan att i rätt ordning komma ihåg objekt som visas väldigt snabbt. Eftersom testet innehåller flera avsnitt, som följer på varandra, mäter det också inlärningsförmåga.
 • Simultankapacitet - scales mt mäter förmågan att utföra olika uppgifter samtidigt (multitasking), och testet finns i olika versioner. Testet bygger på att kandidaten simultant har flera olika typer av uppgifter att utföra vilket gör det möjligt att mäta simultankapaciteten. De olika versionerna riktas in sig mot specifika segment: kundtjänst, försäljning, flygindustri och chaufförer.
 • Spatial orienteringsförmåga - scales ndb mäter orienteringsförmåga. Uppgiften är att ange ett flygplans position och kurs relativt en radiofyr med hjälp av en gyrokompass och en radiokompass.
 • Reaktionshastighet - scales rt mäter reaktionshastighet. Uppgiften är att reagera så snabbt som möjligt när två likadana objekt visas på skärmen.
 • Spatial förmåga - scales spr är ett test som mäter spatial förmåga. I varje uppgift visas en geometrisk figur vars områden är märkta med olika mönster. Uppgiften är att skapa ett mönster som gör att den geometriska figuren, om den vore hopvikt, skulle bilda samma geometrisk figur som visas.
 • Spatial förmåga - scales spc mäter visuellt tänkande och spatial förmåga. Uppgiften är att hitta fel i en kopia av ett mönster. Kopian kan vara roterad, spegelvänd eller både roterad och spegelvänd.
 • Korttidsminne - scales stm mäter korttidsminnets kapacitet och förmåga att göra exakta observationer. En rad bilder presenteras i olika sekvenser. Uppgiften är att memorera dessa bilder och att markera de bilder som är identiska med någon bild som redan visats.
 • Öga-hand-koordination - scales xw mäter öga-hand-koordination. Uppgiften är att styra genom ett rör och undvika kollisioner medan man hela tiden möts av roterande hinder som kommer in genom öppningar i röret.

Specifik kunskap

 • Språkfärdigheter - Det här testbatteriet består av språktest som mäter tre av de viktigaste aspekterna av språkfärdigheter: språkflöde, ordförråd och stavning. I de här testen är såväl hastighet som noggrannhet viktiga komponenter. Tillgängliga versioner: engelska, franska, tyska, norska och svenska.
 • Räkneförmåga - scales tmt mäter räknefärdigheter genom fyra olika typer av uppgifter: enhetsomvandling, proportionalitet, procenträkning och beräkning av area och rymd. Det finns en segmentspecifik version tillgänglig för flygindustrin.
 • Mekanisk förståelse - scales mtu är ett test som mäter teknisk och mekanisk förståelse inom flera olika områden.

cut-e product finder

Sök bland över 40 psykometriska tester för att hitta den metod som bäst passar era behov.
Sök via
Ämne